Governance

De brancheorganisaties in de zorg (waaronder ActiZ) hebben in de zogenoemde ‘Zorgbrede Governancecode’ regels vastgesteld voor goed bestuur en toezicht voor zorginstellingen.

Stichting Zorg naar Wens onderschrijft de Zorgbrede Governancecode en werkt op basis van de algemene aanvaarde beginselen van ‘Corporate Governance’, te weten: goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording.

 

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is belast met de strategische leiding van de organisatie en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur bestaat statutair uit eén of meer leden. Stichting Zorg naar Wens heeft gekozen voor een éénkoppig bestuur in de persoon van de heer A. Polat.

De Raad van Bestuur heeft volgens een vast jaarrooster overleg met de Raad van Toezicht en met de Cliëntenraad.

 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is het toezichthoudend orgaan van Stichting Zorg naar Wens. Deze heeft de verantwoordelijkheid toezicht te houden op de doelrealisatie van de stichting. Hiertoe houdt zij toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. De Raad van Toezicht staat het bestuur met raad terzijde. Over de uitoefening van haar verantwoordelijkheden en bevoegdheden legt de raad verantwoording af in een eigen jaarverslag. De Raad van Toezicht vergadert ca. vier keer per jaar.

Klik hier voor meer informatie