Klachten

Klachtenprocedure

Onder een klacht wordt verstaan een schriftelijke of mondelinge uiting van ongenoegen over de wijze waarop een organisatie, dan wel een personeelslid daarvan, zich in een bepaalde aangelegenheid jegens een natuurlijke of rechtspersoon heeft gedragen. Stichting Zorg naar Wens streeft ernaar de kwaliteit van de dienstverlening voortdurend te verbeteren. Ondanks dit streven kan het voorkomen dat een cliënt niet tevreden is over de zorg- en dienstverlening van Stichting Zorg naar Wens. Stichting Zorg naar Wens vindt het belangrijk dat eventuele klachten besproken worden en dat er serieus naar de klacht geluisterd wordt. Daarom heeft Stichting Zorg naar Wens een klachtenregeling opgesteld. U kunt uw klacht indienen via het klachtenformulier. Uiteraard kunt u deze ook per post versturen naar:

Stichting Zorg naar Wens
t.a.v. Klachtenbehandeling
Postbus 297
2600 AG Delft

Klachten worden minimaal binnen drie (3) werkdagen vanaf bekendmaking in behandeling genomen.

 

Stichting Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht

U kunt uw klacht ook rechtstreeks indienen bij een onafhankelijke klachtencommissie.

De klachtencommissie stuurt, in de regel binnen vijf werkdagen na ontvangst van een klacht, een ontvangstbevestiging aan de klager. De klachtencommissie behandelt en beoordeelt de klacht binnen twee maanden na ontvangst daarvan en stelt de betrokkenen schriftelijk in kennis van haar oordeel.

De directie van Stichting Zorg naar Wens deelt de klager, de aangeklaagde en de klachtencommissie binnen een maand na ontvangst van het oordeel van de klachtencommissie schriftelijk mede of zij naar aanleiding van dat oordeel maatregelen zal nemen en zo ja, welke. Hiervoor kunt u uw klacht per post versturen naar het volgend adres:

Stichting Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht
t.a.v. de ambtelijk secretaris
Lombokstraat 20
2022 BJ Haarlem

 

Wanneer de cliënt niet tevreden is over de afhandeling van de klacht door de klachtencommissie;

  • De klachtencommissie doet niets met de klacht
  • De behandeling van de klacht duurt te lang
  • De cliënt is het niet eens met de uitspraak van de klachtencommissie

Als laatste instantie kunt u terecht bij de Landelijke Klachtencommissie Thuiszorg.

 

De Geschillencommissie:

In het onwaarschijnlijke geval dat u het ook niet eens kunt zijn met de uitspraak van de klachtencommissie, dan kunt u uw situatie als een geschil voorleggen aan De Geschillencommissie, de organisatie in Nederland voor het beoordelen van consumentenklachten. Eén van de commissies is gericht op verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT). Meer informatie kunt u vinden op de website van De Geschillencommissie: www.degeschillencommissie.nl

 

Contact De Geschillencommissie:

Postbus 90600
2509 LP Den Haag
Tel: 070 – 310 53 10

Klachtenformulier