Medezeggenschap

Medezeggenschap

In de wet is geregeld dat cliënten in de zorg mee kunnen denken in de richting van de zorgorganisatie en mee kunnen praten in de belangrijkste beslissingen. Deze wet heet de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). Hiermee wordt medezeggenschap in de gemeenschappelijke belangen van de cliënten geborgd.

 

Huiskameroverleg

Stichting Zorg naar Wens ambieert actieve participatie van haar cliënten. Gezien de grootte van de organisatie en de doelgroep die wij bedienen, is het passender voor Stichting Zorg naar Wens om medezeggenschap anders dan in een cliëntenraad te organiseren. We kunnen immers alle cliënten bijeenroepen en iedereen mee laten praten. Gezien de schaal waarop we opereren, kunnen onze cliënten hun recht op medezeggenschap beter uitoefenen.

Eens per jaar wordt een cliëntenbijeenkomst georganiseerd waarvoor alle cliënten en hun mantelzorgers uitgenodigd zijn. Deze bijeenkomsten noemen we vanwege de kleinschaligheid huiskameroverleggen.

 

Tijdens deze bijeenkomst informeren wij de cliënten o.a. over:

 • Medezeggenschap
 • Acties/verbetermaatregelen uit eerdere bijeenkomsten
 • Wederzijdse rechten en plichten
 • Klachtenregeling
 • Privacy en de nieuwe AVG
 • De kwaliteit van de zorg
 • Ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving

 

Stichting Zorg naar Wens stelt cliënten en mantelzorgers in ieder geval in de gelegenheid advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit dat de instelling betreft, inzake:

 • Een wijziging van de doelstelling of de grondslag
 • Het overdragen van de zeggenschap of het aangaan van een concentratie als omschreven in de Mededingingswet of het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking met een andere instelling
 • De gehele of een gedeeltelijke opheffing van de instelling, verhuizing of ingrijpende verbouwing
 • Een belangrijke wijziging in de organisatie
 • Een belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van de werkzaamheden;
 • Het benoemen van personen die rechtstreeks de hoogste zeggenschap zullen uitoefenen bij de leiding van arbeid in de instelling
 • De begroting en de jaarrekening
 • Het algemeen beleid inzake de toelating van cliënten en de beëindiging van deze zorgverlening aan cliënten
 • Voedingsaangelegenheden van algemene aard en het algemeen beleid op het gebied van de veiligheid, de gezondheid of de hygiëne en de geestelijke verzorging van, maatschappelijke bijstand aan en recreatiemogelijkheden en ontspanningsactiviteiten voor cliënten;
 • De systematische bewaking, beheersing of verbetering van de kwaliteit van de aan cliënten te verlenen zorg
 • De vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten van cliënten en het aanwijzen van personen die belast worden met de behandeling van klachten van cliënten
 • Wijziging van de regeling en de vaststelling of wijziging van andere voor cliënten geldende regelingen
 • Het belasten van personen met de leiding van een onderdeel van de instelling, waarin gedurende het etmaal zorg wordt verleend aan cliënten die in de regel langdurig in die instelling verblijven
 • Het advies wordt op een zodanig tijdstip gevraagd, dat het van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit.

Cliënten zijn bij wijze van medezeggenschap bevoegd de zorgaanbieder ook ongevraagd te adviseren inzake hierboven genoemde en andere onderwerpen, die voor de cliënten van belang zijn.

 

Mantelzorgtraining

Stichting Zorg naar Wens organiseert interne trainingen voor de mantelzorgers van cliënten. Tijdens deze trainingen worden zij ook ingevoerd in medezeggenschap. Op deze manier bevorderen we de participatie van onze cliënten en hun omgeving om onze zorg beter te maken.

 

Verantwoording

De organisatie verantwoordt zich jaarlijks in een openbaar rapport over wat zij heeft gedaan met de adviezen met betrekking tot medezeggenschap en wat de vorderingen zijn met betrekking tot de beloofde verbetermaatregelen.