Privacy

Uw privacy is onze zorg.

Stichting Zorg naar Wens is een zorgorganisatie die op verschillende domeinen zorg biedt aan cliënten vanuit de Wlz, ZvW en Wmo. Bij de werkzaamheden in het kader van onze zorgverlening en de ondersteuning daarvan legt Stichting Zorg naar Wens persoonsgegevens vast. Die gegevens worden ook gebruikt voor de interne bedrijfsvoeringen van Stichting Zorg naar Wens, zoals het management, beleidsdoeleinden, financieel beheer en verantwoording aan derden.

Afhankelijk van de soort zorg die wij verlenen, worden gegevens in afzonderlijke gegevensverwerkingen opgenomen. De verantwoordelijke voor deze gegevensverwerkingen is Stichting Zorg naar Wens.

 

Wat betekent de privacyverklaring?

In het kort houdt dit in dat wij de verantwoordelijkheid hebben te vertellen wat er met uw persoonsgegevens gebeurt. Welke persoonsgegevens wij vragen, waar we die voor gebruiken, wie ze gebruikt en aan wie we gegevens mogelijk verstrekken. Uitgangspunt daarbij is dat we alleen persoonsgegevens gebruiken indien dat noodzakelijk is en natuurlijk op een veilige manier.

 

De cliënt

Als u zich tot Stichting Zorg naar Wens wendt voor informatie en advies als u met een zorg vraag of probleem zit, zullen wij in eerste instantie zo min mogelijk gegevens over u vastleggen. De door u meegenomen (achtergrond)informatie met betrekking tot uw vraag of probleem en uw mondelinge toelichtingen leggen wij in beginsel niet vast. U houdt deze informatie zelf bij u en neemt deze zelf weer mee naar huis na afloop van het bezoek. Als u als cliënt bij ons wordt aangemeld, vragen wij om meer specifieke gegevens en slaan wij die op in een elektronisch cliënten dossier.

 

Persoonlijke gegevens

Stichting Zorg naar Wens verzamelt uw persoonlijke gegevens voor diverse doeleinden, zoals het verwerken van uw vraag op zorggebied, u informeren over nieuwe diensten, het voeren van correspondentie met u en informatie opvragen bij derden. Bij potentiële medewerkers bij het afhandelen van een sollicitatie.

Stichting Zorg naar Wens kan de informatie die we van u hebben gekregen combineren met informatie die we van derden hebben gekregen, zoals de gemeente, zorgverlener, vorige zorgorganisatie en referenties. Hierdoor kunnen we de algehele nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie waarborgen en de contacten met u beter afstemmen.

Beveiliging van de gegevens

Stichting Zorg naar Wens neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens veilig te bewaren en tevens ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn in overeenstemming met de voor de zorgsector geldende beveiligingsnormen, zoals vastgelegd in de NEN7510/12/13.

Met leveranciers van de door ons gebruikte computerprogramma’s sluiten we een verwerkersovereenkomst waarmee we de leverancier verplichten op een even zorgvuldige manier met persoonsgegevens om te gaan als Stichting Zorg naar Wens zelf.

 

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

In het kader van de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) dient Stichting Zorg naar Wens voor het cliëntendossier een bewaartermijn van 15 jaar te hanteren na beëindiging van de zorgovereenkomst. Voor medicatielijsten wordt een bewaartermijn van twee jaar gehanteerd. Voor financiële gegevens geldt een bewaartermijn van 7 jaar. Voor overige gegevens geldt dat we de gegevens niet langer bewaren dan nodig is. Wij zullen de gegevens dan zo spoedig mogelijk verwijderen.

 

Vragen of opmerkingen

Als u vragen hebt over uw rechten, niet tevreden bent over hoe wij hieraan uitvoering geven, of specifieke vragen heeft over de verwerking van persoonsgegevens door ons, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Klik hier om contact op te nemen

 

Klacht indienen

Als u vindt dat Stichting Zorg naar Wens niet op de juiste manier omgaat met uw persoonsgegevens, dan heeft u het recht om een klacht bij ons in te dienen. Hoe dat in zijn werk gaat staat in onze klachtenregeling, deze kunt u op onze website vinden.

Klik hier voor meer informatie

Welke gegevens hebben we nodig en waarvoor?

Algemene persoonsgegevens
(naam, geboortedatum, burgerlijke staat, etc.), contactgegevens (ook van wettelijk vertegenwoordiger), verzekeringsgegevens, verleende zorgproducten, sociaal profiel / netwerk, medische en gedragsgegevens, voor zover relevant voor het kunnen bepalen van de benodigde zorg- en dienstverlening. Deze gegevens gebruiken we voor onze bedrijfsvoering, correspondentie en persoonlijke communicatie; in het bijzonder voor de instandhouding van de dienstverlening en externe verantwoording over de verleende zorg (declareren naar zorgkantoor, zorgverzekeraar, gemeente), maar ook voor het betrekken van het sociale netwerk en mantelzorger.

Client-/relatienummer
Dit nummer kennen we aan elke cliënt toe en is uniek voor de zorgrelatie die we met de cliënt hebben.

Burgerservicenummer (BSN)
Dit nummer hebben we nodig om gegevens met betrekking tot de cliënt uit te wisselen met zorgkantoor, zorgverzekeraar, overheid en andere zorgaanbieders; gebruik van dit nummer is dan verplicht.

Medisch/specialistische, gedragsgerelateerde, sociaal-maatschappelijke en verpleegkundige/begeleidings- gegevens.
Deze gegevens gebruiken we voor het vaststellen, toetsen, volgen en uitvoeren van de individuele zorg- en dienstverlening.

Aard van toegepaste vrijheid beperkende middelen of maatregelen voor cliënt, datum/duur, reden, wiens verantwoordelijkheid en de betreffende woning. Het vastleggen van deze gegevens is nodig om vrijheid beperkende middelen of maatregelen te kunnen toepassen en te kunnen verantwoorden waarom deze maatregelen noodzakelijk zijn.

Toegediende medicatie
Met af te tekenen medicatielijsten maken wij inzichtelijk welke medicatie cliënten hadden moeten ontvangen en of ze deze ook daadwerkelijk hebben ontvangen.

Omschrijving en aard van incidenten met betrekking tot cliënten, getroffen maatregelen en schade/letsel. Handhaving en optimalisering van de kwaliteit van zorgverlening aan cliënten.

Omschrijving en toedracht van (seksueel) misbruik met betrekking tot een cliënt, en de ondernomen actie n.a.v. het misbruik. Deze gegevens hebben we nodig om het beleid te bepalen ten aanzien van het (seksueel) misbruik (afhandeling, nazorg en preventie).

Bovenstaande gegevens mogen we gebruiken op basis van de overeenkomst die we met u afsluiten, zonder daarvoor uw specifieke toestemming te vragen.

Waar worden uw persoonlijke gegevens voor gebruikt?

  • Voor het afhandelen van uw aanvraag door onze directe medewerkers
  • Voor het leggen van contact met u, voor het verlenen van de juiste zorg, voor klanttevredenheidsonderzoek
  • Ter ondersteuning bij bepaalde zorgdiensten die u bij ons afneemt
  • Voor marketingdoeleinden, als u hiervoor specifiek toestemming hebt verleend
  • Voor facturatie.

Uw keuzemogelijkheden

  • U kunt aangeven dat wij u gegevens niet met derden mogen delen, mits dit in overeenstemming is met de wet;
  • U heeft ten allen tijde recht in inzage in uw persoonlijke gegevens;
  • U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen;
  • Als we gegevens van u verzamelen, kunt u ons laten weten dat u niet wilt dat deze voor verdere marketingcontacten worden gebruikt;
  • U kunt het gebruik van cookies op uw browser uitschakelen als u onze website bezoekt.