Uitsluitingscriteria

We vinden het erg belangrijk om de juiste zorg te leveren aan onze cliënten. Dit heeft tot gevolg dat we zorgvragers die een specifieke zorgvraag hebben of een bepaald gedrag vertonen niet altijd de juiste zorg kunnen bieden. Wanneer een cliënt een gevaar voor zichzelf of voor zijn of haar omgeving wordt en dit gevaar niet binnen de bevoegdheden van de thuiszorg van Stichting Zorg naar Wens af te wenden valt, zal helaas overgegaan moeten worden tot zorgweigering. In dat geval zal Stichting Zorg naar Wens er alles aan doen om de cliënt zo goedmogelijk te helpen met het zoeken naar een beter bij de zorgbehoefte aansluitende zorgaanbieder.

 

Uitgaande van drie essentiële factoren om zorg te kunnen verlenen, worden deze ook toegepast als maatstaf voor de uitsluitingscriteria:

 • De situatie rond de zorgvraag en/of de zorgvrager garandeert de veiligheid van de zorgverleners en/of de zorgvrager
 • De situatie rond de zorgvraag en/of de zorgvrager is dusdanig dat Stichting Zorg naar Wens voldoende kwaliteit en/of kwantiteit van zorg kan garanderen.
 • Kan de veiligheid van zorgverlener en/of zorgvrager en/of kwaliteit/ kwantiteit van zorg niet gegarandeerd worden, dan kan er sprake zijn van zorgweigering.

 

Stichting Zorg naar Wens levert geen zorg aan de cliëntengroepen die hieronder nader omschreven worden:

 • Jonger dan 23 jaar
 • 24 uur zorg
 • Palliatieve en Terminale zorg
 • Cliënten met (vrijwillige) vrijheid beperkende maatregelen (denk aan bv. deur op slot, gedwongen douchen, kalmerende medicijnen)
 • Cliënten met complexe verslavingsproblematiek c.q. drugs-alcoholverslaving als voorliggend probleem, waarbij de persoonlijke veiligheid en/of vrijheid van zorgverlener in gevaar is of kan komen
 • Cliënten met zeer complexe verpleegtechnische handelingen, zoals bijvoorbeeld cliënten die afhankelijk zijn van beademing en cliënten met intraveneuze voeding. Per cliënt wordt bekeken of er binnen Stichting Zorg naar Wens voldoende zorgverleners met de juiste bevoegdheden en bekwaamheden beschikbaar zijn in de noodzakelijke periode. Indien dit niet zo is, dan zal Stichting Zorg naar Wens de cliënt verwijzen naar een meer gespecialiseerde zorgaanbieder
 • Cliënten met dwaalgedrag zodanig dat de persoonlijke veiligheid en/of vrijheid van zorgverlener niet gegarandeerd kan worden
 • Cliënten met ernstige gedragsproblemen (bijvoorbeeld bij dementie of bij psychiatrische diagnoses) die na interventies onvoldoende begeleid kunnen worden in de thuissituatie
 • Cliënten die door hun gevorderde dementie baat hebben bij de veiligheid en geborgenheid vaneen kleinschalige woonomgeving
 • Cliënten die verbale en non verbale agressie vertonen. Gedrag dat niet te beïnvloeden is door frequent positieve aandacht
 • Cliënten met fysieke agressie-problemen of seksueel ongewenst gedragingen die onveilig zijn voor de medewerkers
 • Cliënten die hun huis niet meer als een veilige omgeving ervaren.
 • Cliënten die suïcidaal gedrag vertonen
 • Cliënten die vallen onder de Wet BOPZ (Bijzondere Opname Psychiatrisch Ziekenhuis), of op termijn de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg of Wet zorg en dwang)
 • Cliënten met ernstige psychiatrische problematiek, die bijvoorbeeld een gesloten opname vereist
 • Cliënten die palliatieve en 24-uurs zorg nodig hebben