Veelgestelde vragen

Algemeen

Welke algemene veranderingen in de zorg hebben er plaatsgevonden in 2019?

Onderstaande infographic maakt het een en ander duidelijk.

*bron: https://www.rijksoverheid.nl

 

Basispakket

Per 1 januari 2019 zijn er enkele veranderingen in het basispakket doorgevoerd. Om precies te zijn, zijn er bepaalde zorgvergoedingen die aan de basisdekking toegevoegd worden, namelijk:

 • Paracetamol 1000 mg wordt niet meer vergoed.
 • Ruimere vergoeding voor zittend ziekenvervoer
 • Hulp bij overgewicht wordt opgenomen in het basispakket. Mensen met overgewicht en een verhoogd gezondheidsrisico kunnen van een zogenaamde Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) gebruikmaken.
 • Oefentherapie bij COPD wordt direct vergoed via de basisverzekering. De patiënt hoeft de eerste behandelingen niet uit eigen zak te betalen. Wel geldt het eigen risico.
 • Nieuwe geneesmiddelen, onder andere voor kankervormen en spierziekten.

 

Eigen risico

Het wettelijke, verplichte eigen risico wordt ieder jaar door de overheid vastgesteld aan de hand van de nieuwe begroting. Als gevolg van afspraken in het regeerakkoord is het eigen risico de afgelopen jaren gelijk gebleven. In 2019 is het eigen wederom gelijk op 385 euro.

Zorgverzekeraars kunnen nu al voor bepaalde zorgvormen een vrijstelling geven voor het eigen risico. Dit geldt vooral voor bepaalde gezondheidsprogramma’s, bijvoorbeeld voor patiënten met diabetes. Verzekeraars hebben de mogelijkheid om bepaalde zorgvormen toe te voegen aan de vrijstelling voor het eigen risico. Het gaat specifiek om dieetpreparaten of preventieprogramma’s die gezondheidsproblemen kunnen voorkomen.

Welke typen thuiszorg biedt Stichting Zorg naar Wens?

Naast reguliere thuiszorg, gericht op persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en huishoudelijke thuiszorg, bieden wij ook gespecialiseerde thuiszorg bij dementie en thuiszorg in de laatste levensfase (palliatieve thuiszorg). Zie voor uitgebreide informatie over thuiszorg via diensten.

Wanneer kom ik in aanmerking voor thuiszorg?

Iedereen kan gebruik maken van thuiszorg via Stichting Zorg naar wens. Neem hiervoor contact op met onze Klantenservice, zij nemen uw aanmelding in behandeling. Na bezoek van de wijkverpleegkundige, wordt een indicatie opgesteld.

De financiering van de thuiszorg kan via twee wegen: met een indicatie en zonder een indicatie. Indien u beschikt over een indicatie voor persoonlijke verzorging en verpleging, dan loopt de financiering via de zorgverzekering. Heeft u geen indicatie, dan betaalt u de thuiszorg zelf. Zie ook de websites www.zorgwijzer.nlwww.svb.nl en www.zorgkantoor-zorgenzekerheid.nl.

Hoe meld ik mij aan voor thuiszorg via Stichting Zorg naar Wens?

Onze medewerkers beantwoorden graag al uw vragen over thuiszorg Stichting Zorg naar Wens. Zij nemen al uw aanmeldingen in behandeling.

Welke typen thuiszorg biedt Stichting Zorg naar Wens?

Naast reguliere thuiszorg, gericht op persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en huishoudelijke thuiszorg, bieden wij ook gespecialiseerde thuiszorg bij dementie en thuiszorg in de laatste levensfase (palliatieve thuiszorg). Zie voor uitgebreide informatie over thuiszorg via diensten.

Wat kost thuiszorg of huishoudelijke hulp?

Voor verpleging en verzorging thuis is geen eigen bijdrage verschuldigd. Ook valt verpleging en verzorging, net zoals de huisartsenzorg, niet onder het eigen risico.

Voor huishoudelijke hulp en individuele begeleiding vanuit de Wmo bent u verplicht een eigen bijdrage te betalen van € 17,50 per periode van 4 weken. Heeft u zorg vanuit de Wlz? Ook dan betaalt u een eigen bijdrage aan het CAK. De hoogte is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en wordt bepaald door het CAK. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.hetcak.nl.

Kan de indicatie-aanvraag voor mij geregeld worden?

Stichting Zorg naar Wens kan voor u de indicatie-aanvraag regelen. Hiervoor heeft Stichting Zorg naar Wens een zorgcoördinator in dienst. Zij kan in overleg met u en eventueel uw huisarts of behandelend specialist de indicatie-aanvraag voor u regelen. De kosten voor de hulp van onze zorgadviseur kunnen betaald worden vanuit de toegekende indicatie (aantal uren per week). Dus u betaald geen kosten.

Ik wil snel zorg. Hebben jullie een wachtlijst?

Stichting Zorg naar Wens kent geen wachtlijst. Ons streven is om zo snel mogelijk de gewenste zorg op te starten. Meestal kan dit zelfs op dezelfde dag na het kennismakingsgesprek.

Ik wil elke dag op een vaste tijdstip geholpen worden. Kan dat?

Bij Stichting Zorg naar Wens streven wij ernaar om elke dag op een vast tijdstip te komen om de zorg te verlenen. Het tijdstip waarop de zorg verleend wordt, gaat altijd in overleg met u waarbij rekening wordt gehouden met uw gewoontes zoals uw gebruikelijke tijdstip van opstaan of het tijdstip waarop u hulp wilt bij het douchen.

Waarom gebruikt Stichting Zorg naar Wens haar klanten thuis een zorgdossier?

Wij vinden het belangrijk dat het duidelijk is voor de klanten en de hulpverlener wat we met elkaar afspreken en wat we voor u doen. Het zorgdossier is een goed middel om afspraken vast te leggen en de voortgang van de hulpverlening te noteren.

Levert Stichting Zorg naar Wens ook hulp bij mij in de Regio?

Stichting Zorg naar Wens biedt zorg- en hulpverlening in regio Zuid-Holland. Wilt u daar zeker van zijn? Neem dan contact met ons op.

Heb je nog vragen?

(015) 711 20 30

info@zorgnaarwens.nl

Pgb en zorg in natura

Wat is het verschil tussen een persoonsgebonden budget (pgb) en zorg in natura?

Komt u in aanmerking voor hulp uit de Wmo? Dan zijn er 2 mogelijkheden om de ondersteuning te regelen: Met een persoonsgebonden budget (pgb) bepaalt u zelf wie uw zorgverlener wordt. Bij zorg in natura bepaalt de zorgaanbieder hoe u de zorg krijgt en waar u recht op heeft. U hoeft daar zelf niets voor te doen.

Hoe werk zorg in natura?

Bij zorg in natura contracteert de gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar de zorgaanbieders en ondersteuning. Ook regelt de gemeente of het zorgkantoor de administratie daaromheen. U kunt met de zorgaanbieder afspraken maken over de manier waarop u zorg en ondersteuning krijgt.

Is een combinatie van pgb en zorg in natura mogelijk?

Een mix van zorg in natura en een pgb is soms ook mogelijk. Dit kan bijvoorbeeld als u een pgb heeft en verschillende soorten zorg nodig heeft.

Kan ik pgb omzetten naar zorg in natura of andersom?

U kunt een pgb voor Wlz-zorg omzetten naar zorg in natura. In sommige gevallen kunt u zorg in natura ook omzetten naar een pgb. Hiervoor stuurt u een wijzigingsverzoek naar uw zorgkantoor. Ook een pgb voor Zvw-zorg kan op uw verzoek worden omgezet naar zorg in natura. Zorg in natura omzetten naar een pgb kan als u aan de voorwaarden voor een pgb voldoet. U kunt hierover contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Wat zijn de voorwaarden van pgb?

 • U vult het aanvraagformulier in. Ook beschrijft u in een budgetplan welke zorg u inkoopt en bij welke zorgverlener(s).
 • U sluit met elke zorgverlener een contract af en voegt daar telkens een zorgbeschrijving bij. Het zorgkantoor controleert deze stukken.
 • De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt de zorgverlener aan de hand van uw ingestuurde declaraties.
 • U mag een vertegenwoordiger aanwijzen die het pgb voor u beheert. Dit is voor sommige zorgprofielen verplicht. Deze vertegenwoordiger heet ook wel ‘gewaarborgde hulp’. Het kan uw wettelijk vertegenwoordiger zijn, maar ook iemand anders.
 • U mag geen behandeling betalen uit het pgb.

Hoe vraag je een pgb aan?

 • Zoek uit bij welk zorgloket je moet zijn voor de aanvraag.
 • Vraag een pgb via het juiste zorgloket: doe dit online of telefonisch
 • Het zorgloket bekijkt je persoonlijke situatie en beoordeelt de zorgvraag.
 • Er wordt in kaart gebracht op welke zorg je recht hebt.
 • De verzekeraar, het zorgkantoor of de gemeente beslist of een pgb wordt toegekend en welke voorwaarden daarbij horen.

Er zijn drie zorgloketten waar je terecht kunt, afhankelijk van je zorgvraag: de gemeente, de zorgverzekeraar en het CIZ.

Tijdens de aanvraag is het vaak nodig om je pgb-aanvraag toe te lichten: waarom is een pgb geschikt voor jou?

Pgb-vorm

*bron: https://www.zorgwijzer.nl

Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

Welke hulp kan ik thuis krijgen van de gemeente vanuit de Wmo?

Wie maatschappelijke ondersteuning nodig heeft, kan een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Officieel heet deze wet Wmo 2015. De gemeente onderzoekt met u welke ondersteuning u nodig heeft. Dat kan een maatwerkvoorziening of een algemene voorziening zijn. Een maatwerkvoorziening is afgestemd op uw situatie, zoals aanpassingen in uw woning. Een algemene voorziening staat open voor iedereen. Bijvoorbeeld een boodschappendienst.

Welke voorziening voor ondersteuning thuis zijn er?

Bent u onvoldoende zelfredzaam of kunt u niet goed meedoen in de maatschappij? En kan uw netwerk ook niet bijdragen? Dan is de gemeente verplicht ondersteuning te bieden. In de wet staat niet wat voor soort voorziening dit moet zijn. Dat kan een algemene voorziening of een maatwerkvoorziening zijn. In een onderzoek (meestal een gesprek) stelt de gemeente met u vast wat u nodig heeft. Voor sommige voorzieningen geldt een eigen bijdrage.

Wat zijn maatwerkvoorzieningen?

Maatwerkvoorzieningen zijn voorzieningen en hulpvormen die op de leefsituatie en gezondheid van de persoon zijn afgestemd, zoals:

 • Individuele begeleiding.
 • Huishoudelijke hulp: opruimen en schoonmaken (dit kan in sommige gemeenten een algemene voorziening zijn)
 • Aanbouw van de woning.
 • Aanpassingen in de woning, zoals een traplift, verbreding van deuren of het wegnemen van obstakels in de woning.
 • Toilet- en badkamer voorzieningen.
 • Antislip douche en een speciale douchezit.
 • Personenalarmering.

Wat zijn algemene voorzieningen?

Algemene voorzieningen zijn voorzieningen die binnen de gehele gemeente beschikbaar worden gesteld voor mensen die dat nodig hebben, zoals:

 • Een boodschappendienst.
 • Een maaltijdservice (bijvoorbeeld tafeltje-dekje).
 • Organiseren van activiteiten, bijvoorbeeld in een ontmoetingsruimte of buurthuis.
 • Maatschappelijke opvang en meldpunten, bijvoorbeeld in het geval van huiselijk geweld.

Wat zijn vervoersvoorzieningen?

Vervoersvoorzieningen worden verstrekt zodat burgers weer in staat worden gesteld om zich te verplaatsen en zo kunnen deelnemen aan de samenleving. Je kunt dan denken aan:

 • Wmo-vervoer per regiotaxi of rolstoeltaxi.
 • Aanpassing van de auto.
 • Een scootmobiel.
 • Een rolstoel.
 • Auto in bruikleen.
 • Vergoeding voor vervoer (per eigen auto).

 

Hiertoe behoren ook zaken die indirect te maken hebben met de vervoersvoorziening, zoals:

 • Vergoeding voor bepaalde verzekeringen en onderhoud.
 • Medische begeleiding bij vervoer (indien noodzakelijk).
 • Oplaadkosten voor een elektrisch vervoersmiddel.
 • Een parkeerfaciliteit.
 • Een parkeerkaart voor gehandicapten.

 

Eigen bijdrage wmo

Gemeenten mogen voor de ondersteuning die zij bieden een eigen bijdrage vragen. Op de website van het CAK kunt u een indicatie krijgen van de hoogte van de eigen bijdrage.

 

Bekostiging Wmo

Uitvoering van de Wmo wordt gefinancierd uit belastinggeld en eigen bijdragen. De overheid beheert dit geld en keert dit geld aan de gemeenten uit via een speciaal gemeentefonds. Bij de verdeling van het geld wordt vooral gekeken naar de samenstelling van de bevolking in een bepaalde gemeente. Hiervoor zijn verschillende maatstaven, zoals:

 • Aantal inwoners in de gemeente
 • Aantal jongeren en ouderen
 • Aantal uitkeringsgerechtigden en bijstandsontvangers
 • Gemiddeld inkomen
 • Aantal minderheden
 • Aantal één- en meerpersoonshuishoudens
 • Oppervlakte van de gemeente

Er zijn ruim 50 verschillende maatstaven die invloed hebben op het bedrag dat een gemeente ontvangt uit het gemeentefonds.

 

Beëindiging ondersteuning Wmo

Hulp en ondersteuning vanuit de Wmo wordt in een aantal situaties beëindigd:

 • De indicatie is verlopen en wordt niet meer verlengd.
 • De hulp/ondersteuning is voortijdig gestopt in overeenstemming met de betrokken partijen.
 • De cliënt gaat naar een zorginstelling waarbij hulp en ondersteuning door de Wlz wordt vergoed.
 • De hulp/ondersteuning is voortijdig gestopt vanwege externe omstandigheden, bijvoorbeeld verhuizing of overlijden van de cliënt.

 

In geval van overlijden wordt de zorg overgenomen door een uitvaartondernemer. De kosten worden betaald door de nabestaanden of middels een uitvaartverzekering.

 

Beeindiging zonder reden

Het schrappen van hulp zonder enig onderzoek of motivering mag niet volgens de wet. Op de website van PerSaldo staat meer informatie over wat je kunt doen als je hulp wordt stopgezet.

Wet langdurige zorg (Wlz)

Wat is Wlz?

Wie 24 uur per dag zorg of toezicht nodig heeft, heeft recht op verblijf in een zorginstelling. Het gaat om zware zorg voor kwetsbare ouderen of mensen met een handicap of psychische aandoening. De zorg thuis ontvangen kan ook, maar alleen als dit verantwoord en doelmatig is. Het moet bijvoorbeeld wel gezond en veilig zijn. De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt deze zware, intensieve zorg.

Wie mogen zorg leveren vanuit de Wlz?

Alle zorgaanbieders in een organisatorisch verband met een Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi)-toelating kunnen deze zorg leveren. Dit kan zowel in een instelling als bij de cliënt thuis. Ook zelfstandige zorgverleners zonder personeel (zzp’ers) kunnen deze zorg leveren, maar dan alleen aan huis.

Welke vormen van langdurige zorg zijn er?

De langdurige zorg kent verschillende vormen. Zo is er de zorg in een instelling, een volledig pakket thuis (vpt) en een modulair pakket thuis (mpt). Dit zijn vormen van zorg in natura. Bij zorg in natura regelt het zorgkantoor in samenspraak met de instelling de zorg en de administratie daaromheen. Bij een persoonsgebonden budget (pgb) sluit de cliënt zelf contracten met zorgaanbieders en regelt de cliënt zelf de administratie.

Hoeveel eigen bijdrage voor zorg uit de langdurige zorg (Wlz) betaal ik?

Er zijn 2 soorten eigen bijdragen: een lage en een hoge eigen bijdrage. De eerste 6 maanden betaalt u meestal de lage eigen bijdrage. Daarna hangt het van uw persoonlijke omstandigheden af of u een lage of hoge bijdrage betaalt. Bijvoorbeeld uw inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling.

Voor wie is de Wlz bedoeld?

Iemand kan zorg vanuit de Wlz aanvragen als er 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig is om ernstig nadeel te voorkomen. Om de zorg aan te vragen kan contact worden opgenomen met het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) via www.ciz.nl.

Iemand komt in aanmerking voor de Wlz als:

 • Iemand zichzelf niet meer kan redden in de maatschappij
 • Er sprake is ernstige verwaarlozing
 • Er sprake is van lichamelijk letsel door een ziekte, aandoening of beperking
 • De ontwikkeling van iemand ernstig wordt geschaad, al dan niet onder invloed van een ander
 • De veiligheid van iemand ernstig wordt bedreigd

De bovenstaande punten gelden ook als het risico er op groot is, bijvoorbeeld als het risico op verwaarlozing groot is. Kortom, iemand komt in aanmerking voor Wlz-zorg als hij/zij zelf niet meer in staat is om in de gaten te houden (en in te schatten) of er zorg nodig is en deze zorg op adequate en tijdige wijze in te schakelen.

Zorgverzekeringswet (ZVW)

Wat houdt de zorgverzekeringswet in?

In 2006 is de Zorgverzekeringswet (Zvw) in het leven geroepen. Deze wet vervangt de oude ziekenfondswet waarin er onderscheid werd gemaakt tussen ziekenfondsen en particuliere verzekeringsmaatschappijen. In de Zvw is er meer ruimte voor marktwerking en krijgen consumenten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars meer ruimte om zelf keuzes te maken.

De zorgverzekeraars zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Zvw. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is toezichthouder en controleert of verzekeraars zich houden aan de normen, regels en voorwaarden die zijn vermeld in de Zvw.

Waaronder valt persoonlijke verpleging en verzorging (wijkverpleging)?

AWBZ-zorgtaken in het kader van persoonlijke verpleging en verzorging die men thuis ontvangt, ook wel extramurale zorg genoemd, worden per 2015 vanuit het basispakket van de zorgverzekeringswet vergoed. Het gaat hier dus om wijkverpleging- en verzorging, bijvoorbeeld om het toedienen van medicatie, verzorgen van wonden en hulp bij het aankleden en wassen.

In bepaalde gevallen valt persoonlijke verzorging onder de verantwoordelijkheid van gemeenten, namelijk als persoonlijke verzorging onderdeel is van de begeleiding in het dagelijks leven  en er geen lichamelijke hulp aan te pas komt. Voor persoonlijke verpleging en verzorging (wijkverpleging) betaalt men geen eigen risico.

Een wijkverpleegkundige kijkt naar wat iemand nodig heeft qua zorg. Hierbij wordt gekeken naar geneeskundige zorg, maar ook naar overige ondersteuning, bijvoorbeeld in het huishouden. Zowel de gemeenten als de zorgverzekeraar maken gebruik van de bevindingen van de wijkverpleegkundige, waardoor de nodige zorg zowel via de (nieuwe) Wmo als de Zvw vergoed kan worden.

Iemand heeft recht op langdurige zorg via de Zvw als hij/zij behoefte heeft aan geneeskundige zorg of daar een hoog risico op heeft.

 

Bekostiging Zvw

De Zorgverzekeringswet wordt op een aantal manieren bekostigd, namelijk middels een inkomensafhankelijke bijdrage (belasting), premie van de verzekerde, eigen risico en een algemeen fonds aan de hand van risicoverevening.

Wat is het eigen risico?

Tot slot betalen verzekerden een wettelijk verplicht eigen risico voor de meeste zorg die door de basisverzekering wordt vergoed. In 2019 bedraagt het eigen risico 385 euro, net als in 2018.

Het eigen risico betaalt men aan de zorgverzekeraar alvorens de zorgverzekeraar overgaat tot het vergoeden van zorg. Aan het begin van ieder jaar wordt de teller van het eigen risico gereset naar nul. Niet alle zorg valt onder het eigen risico, waaronder huisartsenzorg, kraamzorg, verloskundige zorg en zorg voor jongeren (onder 18 jaar).

Hoeveel eigen bijdrage voor zorg uit de langdurige zorg (Wlz) betaal ik?

Er zijn 2 soorten eigen bijdragen: een lage en een hoge eigen bijdrage. De eerste 6 maanden betaalt u meestal de lage eigen bijdrage. Daarna hangt het van uw persoonlijke omstandigheden af of u een lage of hoge bijdrage betaalt. Bijvoorbeeld uw inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling.

Voor wie is de Wlz bedoeld?

Iemand kan zorg vanuit de Wlz aanvragen als er 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig is om ernstig nadeel te voorkomen. Om de zorg aan te vragen kan contact worden opgenomen met het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) via www.ciz.nl.

Iemand komt in aanmerking voor de Wlz als:

 • Iemand zichzelf niet meer kan redden in de maatschappij
 • Er sprake is ernstige verwaarlozing
 • Er sprake is van lichamelijk letsel door een ziekte, aandoening of beperking
 • De ontwikkeling van iemand ernstig wordt geschaad, al dan niet onder invloed van een ander
 • De veiligheid van iemand ernstig wordt bedreigd

De bovenstaande punten gelden ook als het risico er op groot is, bijvoorbeeld als het risico op verwaarlozing groot is. Kortom, iemand komt in aanmerking voor Wlz-zorg als hij/zij zelf niet meer in staat is om in de gaten te houden (en in te schatten) of er zorg nodig is en deze zorg op adequate en tijdige wijze in te schakelen.

Krijg ik zorgtoeslag?

In de Zorgverzekeringswet is tevens opgenomen dat mensen met een laag inkomen of zonder inkomen recht hebben op zorgtoeslag. Deze toeslag dient als financiële compensatie voor de premie die men betaalt aan de verzekeraar.

Of en hoeveel zorgtoeslag de verzekerde krijgt, hangt af van het inkomen en het vermogen.